سایت عکس

▬ ♦ سکوت ♦
▬ ♦ نیست که نیست ♦
▬ ♦ کاش ♦
▬ ♦ انصاف ♦
▬ ♦ خط ♦
▬ ♥ گیر دادن ♥
▬ کاکتوس و بادکنک !
▬ میدانی ...
▬ ♦ یک وقت‌ هایی ♦
▬ ♦ اولین ♦
▬ ♦ تعطیل ♦
▬ ♦ همه یکی رو دارند که هیچوقت نمیاد ♦
▬ به اوج رفتن بادکنک !
▬ خندید ...
▬ "میم" مثل " مرد"